Warunki korzystania z konta Synology

Należy uważnie zapoznać się z warunkami korzystania („Warunki”) z konta Synology. Jest to prawnie wiążąca umowa między Synology Inc. (Synology) a użytkownikiem. Wyrażając zgodę na i korzystając z konta Synology (wspólnie określanego jako „Usługi”), użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków opisanych w niniejszym dokumencie i wszystkich warunków zawartych w tym dokumencie. Jeśli użytkownik nie zgadza się na wszystkie warunki, nie powinien używać konta Synology i żadnej funkcji, która wymaga konta Synology. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z usług, jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami. Jeśli korzystasz z usług w imieniu organizacji, wyrażasz zgodę na te warunki dla tej organizacji i oświadczasz, że masz uprawnienia do powiązania tej organizacji z tymi warunkami. Jeśli Twoja organizacja ma osobną umowę z nami, warunki tej umowy będą regulować korzystanie z usług.

Synology działa na całym świecie i przyjmuje język angielski jako język kontrolny tego dokumentu. Dla wygody zapewniamy dodatkowe tłumaczenia.

Wymagania

 1. Konto Synology i jego usługi towarzyszące są dostępne wyłącznie dla osób w wieku 13 lat lub starszych, lub równoważnym minimalnym wieku w odpowiedniej jurysdykcji. Konto Synology nie zawiera funkcji przeznaczonych do wykorzystania przez dzieci. Synology nie gromadzi świadomie ani nie wykorzystuje informacji zebranych od dzieci, o ile nie uzyska wyraźnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

 2. Użytkownik nie może mieć zakazu otrzymywania usług zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych lub innych stosownych przepisów prawnych, w tym państwa zamieszkania i użytkowania.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na niedostarczanie fałszywych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji do Synology.

Użytkowanie

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje i swoje konto oraz wszelkie transmisje dokonywane podczas korzystania z usług. Korzystanie z usług podlega niniejszym warunkom oraz wszelkim stosownym przepisom ustawowych i wykonawczych, w tym lokalnym, krajowym i międzynarodowym przepisom i prawom (w tym m.in. dotyczące gromadzenia danych o koncie, kontroli eksportu, ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałanie dyskryminacji lub fałszywe reklamy).

W trakcie korzystania z usług użytkownik wyraża zgodę na:
(i) przestrzeganie wszelkich stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym lokalnym, krajowym i międzynarodowym przepisom i prawom (w tym m.in. dotyczące gromadzenia danych o koncie, kontroli eksportu, ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałanie dyskryminacji lub fałszywe reklamy)
(ii) nie używać usług do publikowania, dystrybucji lub innego udostępniania lub przekazywania programów i innych plików komputerowych zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki lub inne szkodliwe lub niszczące komponenty
(iii) nie używać usług do celów niezgodnych z prawem
(iv) nie używać usług, aby zakłócać lub zakłócać działanie innych sieci podłączonych do usługi
(v) nie używać usług do naruszania praw autorskich, patentowych, znaków towarowych, tajemnicy handlowej lub innych praw własności lub praw do reklamy lub prywatności
(vi) nie używać usług do angażowania się w działania, które mogą naruszać prywatność innych osób.

W związku z korzystaniem z usług firmy Synology może wysyłać komunikaty o usługach, wiadomości administracyjne i inne informacje. Można zrezygnować z niektórych z tych komunikatów.

W przypadku naruszenia tych warunków, możemy zatrzymać świadczenie usług i wybrać opcję zamknięcia konta. Możemy również zapobiegać lub zatrzymywać komunikację z usługami. W przypadku gdy konieczne jest przeprowadzenie dochodzenia w celu określenia naruszenia niniejszych Warunków, firma Synology zastrzega sobie prawo do przeglądania historii użytkowania usług.

Konto użytkownika

Aby korzystać z niektórych funkcji lub usług, konieczne może być założenie konta Synology. Aby otrzymywać ważne informacje od nas, będziesz potrzebować konta Synology. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła i konta, a także za wszystkie czynności, które występują na koncie. Użytkownik zgadza się niezwłocznie informować firmę Synology o jakimkolwiek nieupoważnionym użyciu konta lub hasła, lub też jakimkolwiek innym rodzaju naruszeń bezpieczeństwa. Firma Synology nie będzie ponosiła odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która może wynikać z użycia hasła lub konta przez osobę trzecią, niezależnie od tego, czy zostały one wykorzystane za wiedzą lub bez wiedzy Użytkownika. Jednakże Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez firmę Synology lub osobę trzecią wynikające z użycia konta lub hasła przez osobę trzecią. Użytkownik nie może korzystać z konta osoby trzeciej bez wyraźnej zgody właściciela konta.

Funkcje i usługi

 1. Zarządzanie urządzeniami i licencjami
  W celu uzyskania licencji lub innych usług konieczne może być zarejestrowanie urządzenia Synology przy użyciu swojego konta Synology. Jeśli użytkownik nie zgadza się na rejestrację urządzenia, Synology może nie być w stanie dostarczyć określonych usług, takich jak licencje, usługi QuickConnect i Synology DDNS oraz pomoc techniczna.

 2. QuickConnect i Dynamic Domain Name Service (DDNS)
  Użytkownicy, którzy chcą korzystać z tej usługi, muszą zarejestrować swoje urządzenie Synology w koncie Synology. Synology nie jest w stanie zagwarantować, że użytkownik uzyska pożądaną rejestrację nazwy domeny, nawet jeśli zapytanie wskazuje, że nazwa domeny była dostępna w pewnym momencie. Użytkownik oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy i przekonań, rejestracja nazwy domeny i sposób, w jaki jest ona bezpośrednio lub pośrednio używana, są sprzeczne z prawem prawnym strony trzeciej. Użytkownik zgadza się również, że nie będzie używać zarejestrowanej nazwy domeny dla celów niezgodnych z prawem.
  Synology, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do odrzucenia, anulowania, zawieszenia, przeniesienia lub modyfikacji każdej rejestracji nazwy domeny, aby skorygować błąd, ochrony integralności i stabilności usług lub stosownego rejestru, a także przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, przepisów rządowych lub wymagań. Synology zachowuje również te prawa w przypadku żądań organów ścigania, sporów prawnych, lub w celu uniknięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności, zarówno cywilnych, jak i karnych.

 3. Wsparcie techniczne
  Twoje konto Synology zapewnia możliwość śledzenia zgłoszeń do pomocy technicznej. Wyślij, wyświetl status zgłoszenia, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej, wyświetl historię usług pomocy technicznej firmy Synology w jednym portalu samoobsługowym. Podczas rozwiązywania problemów, Synology może zażądać dodatkowych informacji, które są wymagane do rozwiązania problemu.
  Synology zastrzega sobie prawo do określenia na zasadzie jednostkowych przypadków, w przypadku których zgłoszenia pomocy technicznej są uzasadnione. Synology może, według własnego uznania, odrzucić problemy, które mogą wyniknąć z używania urządzeń Synology w nieobsługiwany sposób lub nieodpowiednim środowisku, na urządzeniach Synology, które przekroczyły swoją gwarancję, lub gdy źródło problemu lub problemu nie jest przypisane do urządzenia Synology. Synology dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby rozwiązać zgłoszenie pomocy technicznej w rozsądnym terminie. Synology nie gwarantuje określonego czasu reakcji, o ile nie określono inaczej.

 4. Usługi płatnicze
  W przypadku konieczności dokonywania płatności za części zamienne, pomoc serwisową lub opłatę za rejestrację zdarzenia, można prowadzić proces w ramach konta Synology. W ten sposób użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wybrana przez niego metoda płatności może wiązać się z przesłaniem przez firmę Synology szczegółów płatności stronie trzeciej, takiej jak podmiot przetwarzający płatności.
  Opłaty nie zawierają podatków i innych opłat dotyczących kupowanego pakietu (takich jak podatek VAT, podatek od sprzedaży itd.), chyba że zostanie to określone inaczej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za opłacenie wszystkich podatków, które go obowiązują lub które mogą być pobierane od niego przez firmę Synology, a także za wszystkie inne opłaty, które musi uiścić. Rozliczenia walutowe dokonywane są w oparciu o umowę użytkownika z jego dostawcą metody płatności.
  Synology zastrzega sobie prawo do odrzucenia transakcji. Należy skontaktować się z pomocą techniczną Synology w kwestiach związanych z refundacjami lub podejrzewanymi o oszustwie.

 5. Logowanie w usługach
  Konto Synology może być wykorzystane w celu zapewnienia możliwości logowania do innych urządzeń i usług Synology. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Oświadczeniem o ochronie prywatności lub z dodatkowymi warunkami obsługi lub równoważną dokumentacją.

Prywatność

Polityka ochrony prywatności firmy Synology opisuje sposób przetwarzania danych osobowych przez firmę Synology oraz metody ich ochrony podczas korzystania z Usług. Korzystając z usług użytkownik zgadza się na korzystanie przez firmę Synology z jego danych osobowych w zgodzie z polityką ochrony prywatności.

Firma Synology używa usługi Google reCAPTCHA w celu ochrony zgłoszeń za pośrednictwem internetowych formularzy przesyłania w naszych Usługach. Usługa Google reCAPTCHA sprawdza, czy użytkownik jest prawdziwą osobą, aby zapobiec nadużywaniu niektórych funkcji strony internetowej przez spamboty. Usługa Google reCAPTCHA zbiera adresy IP i ewentualnie inne dane wymagane przez firmę Google w celu oceny sposobu korzystania z tych Usług. Adres IP podany przez użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi przechowywanymi przez firmę Google.

Firma Synology używa plików cookie usługi Google Analytics, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług. Te pliki cookie gromadzą informacje w postaci zbiorczej, aby umożliwić nam wgląd w sposób korzystania z naszej strony internetowej. Anonimizacja adresów IP w usłudze Google Analytics sprawia, że firma Google nie powiąże anonimowego adresu IP z innymi przechowywanymi przez siebie danymi.

Więcej informacji na temat usługi Google reCAPTCHA i Google Analytics można znaleźć w dokumencie Polityka plików cookie firmy Synology.

Własność intelektualna

Poza ograniczonymi prawami i licencjami wyraźnie określonymi w niniejszej Umowie, Synology zastrzega sobie wszelkie prawa, tytuły i korzyści (w tym wszelkie prawa własności intelektualnej i praw własności) do Usług i wszelkich innych technologii i oprogramowania, które Synology dostarcza lub wykorzystuje do świadczenia usług. Na mocy tych warunków lub w inny sposób użytkownik nie nabywa prawa własności lub praw do usług oraz innych technologii i oprogramowania, z wyjątkiem ograniczonego użytkowania i praw dostępu określonych w tych warunkach.

Niniejsze Warunki nie dają użytkownikowi prawa do korzystania z jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym marki lub logo użytego w usługach. Nie usuwać, nie zasłaniać, ani nie zmieniać żadnych uwag prawnych ani logo wyświetlanych w programie lub z usługami.

Zmiana i zakończenie naszych usług

Synology nieustannie zmienia i udoskonala usługi. Synology może dodawać lub usuwać funkcje lub funkcje, a także zawiesić lub zatrzymać usługę.

Użytkownik może zaprzestać korzystania z usługi w dowolnym momencie. Synology może również zatrzymać dostarczanie usług lub dodawać/tworzyć nowe ograniczenia dla usług w dowolnym momencie.

Jeśli Synology wycofa określone Usługi, jeśli jest to możliwe, Synology zapewni rozsądne powiadomienie.

Korzystanie z usług przez firmy

Jeśli korzystasz z naszych usług w imieniu firmy, ta firma akceptuje i jest związana tymi warunkami. Będzie ona zabezpieczać i zwalniać Synology i jej podmioty stowarzyszone, funkcjonariuszy i pracowników przed dowolnym roszczeniem, pozwem lub działaniami wynikającymi lub związanymi z korzystaniem z usług lub naruszeniem tych warunków, w tym odpowiedzialność lub koszty wynikające z roszczeń, strat, szkód, ubiorów, orzeczeń sądowych, kosztów sądowych i prawników.

Informacje o tych warunkach

Synology może zmieniać te warunki lub dodatkowe warunki, które mają zastosowanie do Usług, na przykład, odzwierciedlają zmiany prawa lub zmiany Usług. Zaleca się regularne przeglądanie tych warunków. Na tej stronie firma Synology będzie zamieszczać informacje o zmianach warunków. Jednakże zmiany dotyczące nowych funkcji związanych z usługami i zmianami z przyczyn prawnych mogą być dokonywane niezwłocznie. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zmienione warunki świadczenia usług, powinien zaprzestać korzystania z tych usług.

Jeśli nie przestrzegasz tych warunków, a Synology nie podejmie działań, nie oznacza to, że Synology zrzeka się żadnych praw, które może posiadać (np. do podejmowania działań w przyszłości).

Odpowiedzialność za szkody

Użytkownik zobowiązuje się bronić i uwolnić firmę Synology, jej podmioty stowarzyszone i ich niezależnych kontrahentów, dostawców usług i konsultantów, dyrektorów, pracowników i agentów od skutków prawnych wszelkich rzeczywistych i zagrażających pozwów, żądań, roszczeń lub działań oraz wszelkich szkód, kosztów, odpowiedzialności i wydatków (w tym między innymi uzasadnionych opłat adwokackich) wynikłych lub powiązanych z kontem Synology używanym, przechowywanym lub w inny sposób transmitowanym w Witrynie lub przy jej użyciu, użyciem Usługi, postępowaniem w odniesieniu do Usług, naruszeniem niniejszych Warunków lub naruszeniem praw dowolnego innego podmiotu.

Wyłączenie odpowiedzialności

O ILE FIRMA SYNOLOGY NIE PODA NA PIŚMIE TWIERDZENIA PRZECIWNEGO, USŁUGI, ZAWARTE W NIEJ USŁUGI ORAZ USŁUGI ŚWIADCZONE W POŁĄCZENIU Z NIMI („USŁUGI”) SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE JAK SĄ BEZ ŻADNYCH GWARANCJI JAWNYCH ANI DOMNIEMANYCH. FIRMA SYNOLOGY ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOMNIEMANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, GWARANCJI PRAW I BRAKU NARUSZANIA PRAW DO USŁUG, INFORMACJI, TREŚCI I POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW W WITRYNIE. ANI FIRMA SYNOLOGY ANI JEJ PODMIOTY PODRZĘDNE NIE TWIERDZĄ ANI NIE GWARANTUJĄ, ŻE USŁUGI SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE, NIEZAWODNE, AKTUALNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW ANI ŻE WITRYNA LUB JEJ SERWERY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA SYNOLOGY, JEJ SPÓŁKI STOWARZYSZONE ANI ICH DYREKTORZY, URZĘDNICY I PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE ANI ZA INNE SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYCIA, UTRATĘ ZYSKÓW LUB UTRATĘ DANYCH, W PRZEBIEGU UMOWY, NA SKUTEK CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB WYNIKŁE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIĄZANE Z UŻYCIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UŻYCIA USŁUG, TREŚCI (W TYM MIĘDZY INNYMI TREŚCI INNYCH PODMIOTÓW) DOSTĘPNYCH ZA ICH POŚREDNICTWEM, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH SZKÓD WYNIKŁYCH NA SKUTEK WYKORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA WSZELKICH INFORMACJI UZYSKANYCH OD FIRMY SYNOLOGY LUB JEJ SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH LUB NA SKUTEK POMYŁEK, ZANIEDBAŃ, PRZERW, USUNIĘCIA PLIKÓW LUB WIADOMOŚCI E-MAIL, BŁĘDÓW, DEFEKTÓW, WIRUSÓW, OPÓŹNIEŃ W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI LUB INNYCH AWARII, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTAŁY ONE SPOWODOWANE PRZEZ SIŁĘ WYŻSZĄ, AWARIĘ KOMUNIKACJI, KRADZIEŻ, ZNISZCZENIE LUB NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO REKORDÓW, PROGRAMÓW LUB USŁUG FIRMY SYNOLOGY. NIE OGRANICZAJĄC POPRZEDNIEJ DEKLARACJI, W ŻADNYM RAZIE ZAGREGOWANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SYNOLOGY LUB JEJ SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH W RAMACH KONTRAKTU, GWARANCJI, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA UMYŚLNEGO, NIEUMYŚLNEGO LUB PRZYPISYWANEGO), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ LUB NA PODSTAWIE INNEJ TEORII, WYNIKŁA Z UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA USŁUG NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ WYNAGRODZENIA ZAPŁACONEGO FIRMIE SYNOLOGY LUB JEJ SPÓŁKOM STOWARZYSZONYM ZA DOSTĘP DO WITRYNY LUB KORZYSTANIE Z NIEJ W OKRESIE DWUNASTU (12) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ZDARZENIE BĘDĄCE PODSTAWĄ DOCHODZENIA TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Kontakt z nami

Jeśli występuje konflikt pomiędzy tymi warunkami a dodatkowymi warunkami, pierwszeństwo mają dodatkowe warunki.

Warunki te kontrolują relacje między "Synology" a użytkownikiem. Niniejsze Warunki stanowią umowę pomiędzy użytkownikiem a Synology Inc., 9F, No.1, Yuan Dong Rd., Banqiao, New Taipei 22063, Tajwan. Nie tworzą one żadnych praw beneficjenta innych podmiotów.

Jeśli okaże się, że dany warunek nie może zostać narzucony, nie będzie to miało wpływu na inne warunki.

Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszymi warunkami lub usługi są rozstrzygane zgodnie z prawem Republiki Chińskiej (Tajwan) i podlegają jurysdykcji Sądu Rejonowego w Taipei, Tajwan.

Informacje o sposobie kontaktowania się z firmą Synology zamieszczono na naszej stronie kontaktowej.

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

Obowiązuje od 2018-09-28 r.

Niniejsze tłumaczenie ma charakter wyłącznie informacyjny. W przypadku niezgodności wersji językowych obowiązuje wersja angielska.

Aktualizacje

Styczeń 2020

Zaktualizowaliśmy administratora danych w wyznaczonych krajach.

Listopad 2019

Zaktualizowaliśmy definicję i kategorie gromadzonych danych osobowych, kategorie danych osobowych ujawnianych przez nas podmiotom przetwarzającym stron trzecich oraz prawa dotyczące danych osobowych, przysługujące użytkownikom. Wyraźnie zaznaczamy również, że nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników stronom trzecim. W zakresie świadczonych przez nas usług zaktualizowaliśmy sekcję Konto Synology. Dokładniej zdefiniowaliśmy zakres danych, które możemy zbierać przy użyciu konta Synology.

Lipiec 2019

Zaktualizowaliśmy opis sekcji Aplikacje mobilne, dołączając Google Analytics dla platformy Firebase. Dokładniej określiliśmy zakres danych gromadzonych za pośrednictwem Google Analytics dla platformy Firebase.

Marzec 2019

Zaktualizowaliśmy cały dokument w celu wyjaśnienia i uwzględnienia najnowszego stanowiska w sprawie ochrony prywatności użytkowników. Dokładniej zdefiniowaliśmy „sekcję Dane osobowe”, „sekcję Administratorzy danych, Strony umowy, Przesyłanie danych” oraz „sekcję Aplikacje mobilne”.

Listopad 2018

Zaktualizowaliśmy cały dokument w celu wyjaśnienia i uwzględnienia najnowszego stanowiska w sprawie ochrony prywatności użytkowników. Dokładniej określiliśmy prawa użytkowników do ich danych.

Wrzesień 2018

Dodaliśmy sekcję Aktywacja pakietów i dotyczące jej pakiety w celu odzwierciedlenia niedawno wprowadzonego mechanizmu aktywacji pakietów, którego częścią jest konto Synology.

Sierpień 2018

Zaktualizowaliśmy opis w sekcji Wydarzenia marketingowe i imprezy promocyjne. Dokładniej zdefiniowaliśmy zakres gromadzenia danych podczas rejestracji na wydarzenia marketingowe i imprezy promocyjne.

Maj 2018

Zaktualizowaliśmy cały dokument w celu wyjaśnienia i uwzględnienia najnowszego stanowiska w sprawie ochrony prywatności użytkowników. Uwzględniliśmy wiele świadczonych usług w jednym dokumencie w celu zmniejszenia liczby powtórzeń i zwiększenia przejrzystości.

Wstęp

Synology zachowuje wysokie standardy obsługi i przetwarzania informacji osobistych. Poniższe zestawienie określa granice procesów firmy Synology oraz praw naszych klientów i podmiotów danych ("użytkownicy"). Niniejsze Zasady zachowania poufności obowiązują w przypadku korzystania z naszych funkcji i usług („Usługi”). Ponadto wprowadziliśmy politykę plików cookie dotyczącą korzystania z naszej witryny.

Firma Synology działa na całym świecie i przyjmuje język angielski jako język kontrolny tej zasady zachowania poufności informacji. Dla wygody zapewniamy dodatkowe tłumaczenia. Możesz przełączyć się na inne języki, korzystając z przycisku wyboru języka w dolnej części strony.

Twoje dane osobowe

odnoszą się do informacji związanych z, dotyczących, opisujących osobę fizyczną lub gospodarstwo domowymi, lub takich, które można pośrednio bądź bezpośrednio z nimi powiązać. Identyfikacji mogą dokonać samodzielnie dane lub w połączeniu z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu administratora danych lub prawdopodobnie mogących się znaleźć w jego posiadaniu. Firma Synology zbiera informacje tylko w celu zapewnienia użytkownikowi Usług, które wybrał. W celu dostarczania naszych produktów i Usług, w tym odpowiedzi na zapytania, możemy poprosić o podanie danych osobowych. Jeśli użytkownik nie poda wymaganych informacji, możemy nie być w stanie świadczyć żądanych Usług. Większość Usług firmy Synology jest dostarczana w ramach konta Synology Account, a jeśli Usługa nie jest już wymagana lub chcesz, aby dane zostały usunięte, możesz usunąć konto Synology.

Ogólnie rzecz biorąc, firma Synology gromadzi dane osobowe użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub plików cookie w celu świadczenia Usług na jego rzecz, których szczegóły zostały szerzej opisane w sekcji „Usługi” niniejszej polityki, w celu obsługi naszych stron internetowych w celu zapewnienia użytkownikowi dostępu do stron internetowych i Usług oraz korzystania z nich, administrowania korzystaniem przez użytkownika z Usług, komunikowania się z użytkownikiem i odpowiadania na jego prośby, zarządzania kontem użytkownika, dostosowywania jego doświadczeń związanych z Usługą, udoskonalania Usług i produktów, zapewniania użytkownikowi działań marketingowych online lub offline, m.in. biuletynów, rejestracji na wydarzenia online lub na żywo oraz innych informacji lub materiałów promocyjnych, udostępniania danych kontaktowych użytkownika naszym spółkom zależnym, stowarzyszonym, autoryzowanym centrom napraw i wsparcia technicznego, autoryzowanym firmom logistycznym, infrastrukturze komunikacyjnej i innym podmiotom uważanym za niezbędne do świadczenia tych Usług na rzecz użytkownika, do udostępniania danych kontaktowych użytkownika naszym oddziałom na całym świecie w ramach naszej grupy firm w celu zapewnienia wewnętrznej administracji i wsparcia back-office, w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci oraz zapobiegania oszustwom, egzekwowania lub obrony naszej polityki lub umowy z użytkownikiem, a także w celu zachowania integralności i bezpieczeństwa naszych systemów technologii przetwarzania danych przechowujących i przetwarzających dane osobowe użytkownika. Gromadzone i przechowywane przez nas dane z 12 poprzednich miesięcy obejmują następujące kategorie danych:

 • adres e-mail użytkownika, który jest używany jako identyfikator dla naszych usług i jako główna metoda komunikacji.
 • Imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz inne dane kontaktowe, które są wykorzystywane w celu zapewnienia rejestracji, wysyłki urządzenia i weryfikacji danych do rachunku.
 • Informacje handlowe, w tym informacje o metodzie płatności i dane finansowe (karta kredytowa, numer konta bankowego itp.), wykorzystywane do transakcji płatności za usługę lub produkt, dane logistyczne i dane rozliczeniowe (np. identyfikator celny i numer śledzenia).
 • Adres IP, unikatowe identyfikatory urządzeń, adres URL polecenia, dane komputera i połączenia, takie jak typ używanego systemu operacyjnego, informacje o urządzeniu i oprogramowaniu, typ przeglądarki, język i wersja przeglądarki, dane reklam, czasy dostępu, informacje o aktywności w Internecie lub sieci, takie jak historia przeglądania, ustawienia preferencji stron internetowych oraz informacje dziennika internetowego używane do zapobiegania oszustwom, celów bezpieczeństwa, rejestracji gwarancji, usług pomocy technicznej i transakcji.
 • Nazwa konta, informacje o aktywności w Internecie lub sieci, takie jak login konta, aktywność konta, dane transakcji i wszelkie informacje podane podczas transakcji, lub inne treści oparte na transakcjach, które użytkownik wygeneruje lub połączy z kontem w wyniku transakcji.
 • Historia czatów z firmą Synology i usług pomocy technicznej oraz wszelkie inne informacje, które użytkownik może przekazać podczas kontaktu z firmą Synology.

Inne informacje, które użytkownik dostarcza nam za pomocą nośników cyfrowych lub fizycznych, mogą być przechowywane na zasadzie jednostkowych przypadków, w zależności od przyczyny.

Firma Synology nie uzyskuje dostępu do (ani nie używa) plików przesłanych przez użytkowników do ich urządzeń.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat gromadzonych danych i sposobów ich przechowywania, zapoznaj się z sekcją Usługi.

Dane nieosobowe

Firma Synology może gromadzić dodatkowe informacje, które same w sobie nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby. Informacja ta jest wykorzystywana w celu ułatwienia operacji biznesowych. Na przykład:

 • Analityka urządzeń, która jest opcjonalną usługą pozwalającą zrozumieć, jak nasi użytkownicy korzystają z naszych produktów i usług. Zebrane informacje nie mogą być używane do identyfikacji użytkowników ani danych przechowywanych na ich urządzeniach. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Usługi.

 • Zbieramy Informacje o jednej sesji od użytkowników przeglądających naszą witrynę, w tym artykuły pomocy, w celu zrozumienia, które tematy są ważniejsze oraz czy treść jest istotna dla naszych użytkowników lub potencjalnych klientów. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką plików cookie.

Podstawy prawne i inne zastosowania

Prawne podstawy przetwarzania przez firmę Synology danych osobowych użytkowników na potrzeby różnych rodzajów przetwarzania danych osobowych są, w stosownych przypadkach, przetwarzaniem opartym na ich zgodzie, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania przez nas umowy z użytkownikiem lub, w pewnych okolicznościach, w zakresie niezbędnym do realizacji przez firmę Synology naszych „uzasadnionych interesów”, w przypadku gdy prawa i wolności użytkowników nie przeważają nad naszymi interesami.

Przypadki „uzasadnionych interesów” wymagających takich działań mogą obejmować: ochronę użytkownika, nas lub innych osób przed zagrożeniami bezpieczeństwa, przestrzeganie prawa, któremu podlegamy, wdrożenie wymiany informacji w spółkach zależnych grupy Synology, zapobieganie oszustwom, niewłaściwe wykorzystanie systemów informatycznych firmy, postępowanie według systemu sygnalizującego zagrożenie, w celu fuzji i przejęć oraz przeprowadzanie wewnętrznych dochodzeń i audytów.

Firma Synology będzie gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe dostarczone przez użytkownika wyłącznie do celów przekazanych użytkownikowi i nie będzie ujawniać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków określonych powyżej na podstawie podstaw prawnych. Firma Synology nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego. Firma Synology nie angażuje się również w sprzedaż danych stronom trzecim.

Użytkownik nie ma obowiązku dostarczania nam swoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że bez pewnych danych od użytkownika, możemy nie być w stanie podjąć niektórych lub wszystkich naszych zobowiązań wobec niego w ramach naszej umowy z użytkownikiem lub odpowiednio zapewnić mu pełnego zakresu naszych usług. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o skontaktowanie się z nami, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji "Dane kontaktowe" poniżej.

Okres przechowywania danych

Firma Synology nie przechowuje danych osobowych użytkownika przez okres dłuższy niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego dane są przetwarzane. W przypadku, gdy użytkownik przekaże nam lub wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych, będziemy przetwarzać jego dane przez okres nie dłuższy niż okres, na który zgoda użytkownika jest skuteczna. Niezależnie od powyższego, możemy przechowywać dane osobowe użytkownika zgodnie z wymogami obowiązującego prawa i przepisów, w zakresie niezbędnym do pomocy w dochodzeniach rządowych i sądowych, do wszczynania lub obrony roszczeń prawnych lub do celów postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnego. Jeśli żadna z powyższych podstaw do przechowywania danych użytkownika nie ma zastosowania, usuniemy i pozbędziemy się danych użytkownika w sposób bezpieczny.

Administratorzy danych, Strony umowy, Przesyłanie danych

Używamy określenia „kraje wyznaczone” w stosunku do krajów Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii.

Jeżeli użytkownik mieszka w wyznaczonych krajach administratorem danych osobowych będzie firma Synology Inc. („Synology Taiwan”), za wyjątkiem ograniczonych okoliczności, w których firma Synology organizuje wydarzenia marketingowe na terenie Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, kiedy to administratorem tych danych będzie odpowiednio Synology GmBH, Synology France SARL lub Synology UK Ltd. Poza tymi ograniczonymi okolicznościami, firma Synology Taiwan jest odpowiedzialna za gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących naszych usług, które będą objęte warunkami świadczenia odpowiednich usług.

Dla użytkowników mieszkających poza wyznaczonymi krajami administratorem danych osobowych będzie firma Synology Taiwan. Korzystanie z usług świadczonych przez firmę Synology będzie związane warunkami świadczenia odpowiedniej usługi.

Usługi firmy Synology obejmują przetwarzanie danych, realizację zamówień, świadczenie pomocy technicznej, wymianę urządzeń, fakturowanie płatności, przetwarzanie i zbieranie, rejestrację zdarzeń, obsługę klienta, wsparcie marketingowe, jak również przekazywanie danych na podstawie decyzji użytkowników na całym świecie. Charakter tych Usług wymaga od nas przekazywania danych osobowych Użytkowników do i z Unii Europejskiej (UE) do podmiotów zależnych, w tym Synology Germany i Synology Taiwan, autoryzowanych centrów napraw i wsparcia, zatwierdzonych przedsiębiorstw logistycznych, infrastruktury komunikacyjnej i innych podmiotów firmy Synology uznanych za niezbędne do świadczenia tych Usług. Możemy również przenieść dane użytkownika do zewnętrznych dostawców usług, których zlecamy na pracę w naszym imieniu lub na naszą rzecz, i w związku z tym możemy mieć dostęp do tych danych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i na podstawie zobowiązań podobnych do opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, wykonujących takie funkcje, jak przetwarzanie danych, przeprowadzanie audytów, realizacja zamówień, zarządzanie danymi klientów i zwiększanie ich jakości, zapewnianie obsługi klienta, przeprowadzanie badań lub ankiet dotyczących poziomu satysfakcji, wsparcie marketingowe, przetwarzanie płatności i wsparcie w odbiorze faktur, wsparcie techniczne systemów informacyjnych, aby pomóc nam w dostarczaniu, analizowaniu i ulepszaniu naszych Usług, a także ułatwiać wykrywanie naruszeń danych, nielegalnych działań oraz oszustw i niwelowanie ich skutków. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika rządom i/lub instytucjom rządowym, sądom lub organom ścigania, w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z odpowiednich przepisów prawa i regulacji, egzekwowania lub obrony naszej polityki lub umowy z użytkownikiem, odpowiedzi na roszczenia lub w odpowiedzi na zweryfikowane żądanie dotyczące dochodzenia rządowego lub karnego; zastrzegając, że jeżeli organy ścigania zażądają danych użytkownika, podejmiemy próbę przekierowania organów ścigania bezpośrednio do użytkownika z prośbą o udostępnienie danych i w takim przypadku możemy przekazać organom ścigania podstawowe informacje kontaktowe. Możemy również przekazać dane użytkownika podmiotom zewnętrznym uczestniczącym w postępowaniu sądowym, jeżeli przekażą nam one nakaz sądowy lub zasadniczo podobną procedurę prawną wymagającą od nas takiego postępowania. Powyższe strony są odbiorcami danych osobowych.

Firma Synology chroni dane osobowe UE zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej jako mechanizmem prawnym w zakresie transferu danych do lokalizacji, których Komisja Europejska nie uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych.

Prawa do danych osobowych

Usługi firmy Synology są zwykle świadczone w trybie opcjonalnym, a wymagane i zbierane dane różnią się w zależności od usługi. O ile nie jest możliwe wyłączenie, w odniesieniu do danych osobowych obowiązują następujące prawa:

 • Prawo do żądania usunięcia danych przez nas i podmioty przetwarzające stron trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: Użytkownik może poprosić nas lub podmioty przetwarzające stron trzecich o usunięcie danych, które nie są już potrzebne do świadczenia usług.

 • Prawo do korekty i zmiany danych: Informacje kontaktowe można zmieniać za pomocą konta Synology. Użytkownik może także poprosić nas o zmianę, aktualizację lub skorygowanie danych, które zostały nieprawidłowo przedstawione i nie mogą być zmienione przez użytkownika.

 • Prawo do sprzeciwu: Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu niektórych lub wszystkich jego danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy firmy Synology.

 • Prawo do ograniczenia korzystania z danych: Użytkownik może poprosić nas o zatrzymanie lub ograniczenie korzystania z niektórych lub wszystkich danych osobowych, które nie są już potrzebne, aby zapewnić użytkownikowi usługi lub których przechowywanie nie jest prawnie uzasadnione.

 • Prawo do dostępu: Użytkownik może zażądać kopii lub określonych części swoich danych osobowych zebranych przez nas w danym momencie.

 • Prawo do żądania informacji na temat kategorii zebranych przez nas danych osobowych oraz kategorii źródeł, z których pochodzą te zebrane dane.

 • Prawo do informowania o biznesowych lub komercyjnych celach gromadzenia przez nas danych osobowych.

 • Prawo do żądania informacji o kategoriach danych osobowych ujawnionych stronom trzecim oraz kategoriach stron trzecich, którym ujawniliśmy dane osobowe.

 • Prawo do przenośności: Użytkownik może zażądać od nas przesłania swoich danych osobowych bezpośrednio do innego administratora danych, jeśli przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub jest konieczne do realizacji umowy z użytkownikiem, a w każdym z tych przypadków przetwarzamy dane automatycznie.

 • Prawo do niedyskryminowania przez nas za skorzystanie z dowolnego z powyższych praw.

Żądania te można składać za pośrednictwem konta Synology lub naszej strony internetowej. Po otrzymaniu wniosku ocenimy go i poinformujemy Cię o naszych zamiarach. W pewnych okolicznościach i zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej lub przepisami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej możemy odmówić dostępu do danych, lub odrzucić zmiany, usunąć, przenieść lub ograniczyć przetwarzanie danych. Firma Synology odpowie na wniosek w ciągu trzydziestu dni od otrzymania go. Należy pamiętać, że w przypadku skorzystania z praw do usunięcia danych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania, lub wycofania zgody, możemy nie być w stanie kontynuować świadczenia naszych Usług, jeśli do przetworzenia brakuje niezbędnych danych.

Jeżeli użytkownik jest rezydentem jednego z Wyznaczonych krajów, ma prawo do złożenia skargi u niemieckiego federalnego komisarza ds. ochrony danych i wolności informacji (BfDI) lub do właściwego organu w miejscu zamieszkania lub przetwarzania danych. W przypadku braku zgody co do przetwarzania danych osobowych użytkownika przez firmę Synology, użytkownik może złożyć wniosek o podjęcie działań administracyjnych do organu nadzorczego ds. ochrony danych za pośrednictwem organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania użytkownika lub w którym jego dane są przetwarzane. Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę lokalnych organów ochrony danych w krajach EOG: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Usługi

Niniejsze Oświadczenie o prywatności odnosi się do usług świadczonych przez firmę Synology oferowanych w witrynie Synology.com, usług świadczonych przez produkty fizyczne firmy Synology („Urządzenia Synology”), a także usługi cyfrowe lub fizyczne bezpośrednio oferowane przez Synology, o ile nie określono inaczej. Poniższa lista zawiera szczegółowe informacje dotyczące cech świadczonych usług.

Konto Synology

Po utworzeniu konta użytkownik może od czasu do czasu otrzymywać biuletyn eNews oraz uzyskać dostęp do wielu usług Synology, takich jak QuickConnect, Synology DDNS i Pomoc techniczna i Aktywacja pakietów. Możemy gromadzić różne informacje, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, identyfikatory urządzeń, adres IP, informacje o lokalizacji i informacje o płatności w celu ułatwienia komunikacji i świadczenia usług.

Imię i nazwisko, numer telefonu i adres pocztowy są wykorzystywane przez usługi weryfikujące płatności w przypadku zakupu naszej licencji na pakiet.

Adres e-mail umożliwia nam przesyłanie informacji o przyszłych aktualizacjach naszych usług, naszych najnowszych produktach, wydarzeniach na całym świecie i usługach związanych z bezpieczeństwem. Jeżeli użytkownik wyraża chęć umieszczenia go na naszej liście mailingowej, może w każdej chwili zrezygnować z tej opcji, aktualizując swoje preferencje w sekcji komunikacji na koncie Synology lub klikając łącze „Cofnij subskrypcję” w odpowiednich wiadomościach e-mail.

Strony internetowe konta Synology mogą używać plików cookie, aby lepiej zrozumieć zachowanie użytkowników i poprawić komfort korzystania z naszych stron internetowych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą „Polityką plików cookie”.

Firma Synology nie wykorzystuje tych informacji do innych celów.

Synology nie udostępnia tych informacji, o ile nie określono inaczej w odniesieniu do konkretnej usługi.

Poniżej znajdują się informacje o określonych funkcjach.

W każdej chwili można usunąć swoje konto Synology. Jednak może nam to uniemożliwić świadczenie usług w przyszłości. Usuwanie kont, w tym wszystkich danych powiązanych z określonym kontem, jest nieodwracalne. Firma Synology może zachować pewne dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, które różnią się w zależności od poszczególnych usług.

Centrum pakietów

Firma Synology gromadzi informacje o pobieraniu pakietu z urządzenia Synology, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób możemy lepiej poprawić nasze urządzenia i oprogramowanie. Zbierane dane nie zawierają informacji, które mogą zidentyfikować użytkownika. W przypadku, gdy urządzenie Synology wysyła żądanie pobrania do centrum pakietów, baza danych Synology będzie rejestrować działania z unikalnym identyfikatorem. Ten identyfikator jest używany tylko do identyfikacji aktywności pobierania w centrum pakietów. Żadna z tych informacji nie zawiera żadnych danych osobowych ani metadanych dotyczących plików. Centrum pakietów nie śledzi ani nie rejestruje numeru seryjnego urządzenia, adresu MAC lub adresów IP dla zastosowań, które nie wymagają dodatkowych licencji. Więcej informacji można znaleźć w warunkach świadczenia usług Centrum pakietów.

Licencje

Zakup licencji pakietowych, niezależnie od tego, czy jest to zakup pojedynczy, oparty na subskrypcji, czy zakup w aplikacji, wymaga konta Synology*. Zbieramy pewne informacje z urządzenia firmy Synology do celów licencyjnych, w tym numer seryjny produktu, adres IP, adres MAC i zarejestrowane konto Synology. Zapisujemy te informacje, aby zweryfikować licencję, gdy jest ona stosowana do urządzenia Synology.

Aktywacja i aktualizacja pakietów zwykle wymaga połączenia z Internetem i naszymi serwerami. Rozpoznajemy urządzenie Synology po unikatowym identyfikatorze urządzenia.

W celu prowadzenia rejestrów i rozwiązywania problemów w przyszłości możemy śledzić takie informacje, jak to, czy aktualizacja została przeprowadzona pomyślnie, czy nie. Możemy wykorzystać informacje zebrane w wyniku aktywacji lub aktualizacji, aby sprawdzić stan licencji.

Synology udostępnia wyłącznie zagregowane dane statystyczne, które nie zawierają danych osobowych, naszym partnerom, licencjodawcom i licencjobiorcom.

Dotyczy:

Opublikowane przez firmę Synology

exFAT Access, McAfee Antivirus, MailPlus Server, Presto File Server, Virtual DSM, Virtual Machine Manager Pro i VPN Plus.

*Licencjonowanie programu Surveillance Station nie wymaga konta Synology

Inne firmy

sMedio DTCP Move i DiXiM Media Server.

Pakiety innych firm

Centrum pakietów Synology to platforma umożliwiająca innym programistom publikowanie ich aplikacji do wykorzystania w urządzeniach Synology. Pakiety rozpowszechniane lub publikowane przez osoby trzecie mogą zbierać dodatkowe informacje dotyczące użytkownika lub urządzenia. Firma Synology wymaga, aby deweloperzy innych firm informowali w sposób przejrzysty o swoich praktykach. Jednakże Synology nie kontroluje ani nie posiada możliwości całkowitego sprawdzenia roszczeń, ani nie jest odpowiedzialna za wszelkie praktyki wykonywane przez pakiety innych producentów. Podczas instalowania pakietów innych firm należy przeczytać i zrozumieć zasady umów licencyjnych użytkownika końcowego (EULA), zasady zachowania poufności informacji oraz warunki użytkowania/usługi, które mogą być przedstawione użytkownikowi.

Użytkownicy powinni skontaktować się ze stroną trzecią bezpośrednio w przypadku pytań i problemów, które należy wykonać przy użyciu pakietów innych producentów.

Niektóre pakiety innych firm mogą korzystać z centrum pakietów Synology dla usług płatniczych. Firma Synology zbiera te same informacje, co wymienione w rozdziale "Płatność". Synology nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim i przedstawia informacje tylko jako zagregowane dane.

Pakiety innych firm mogą obejmować własną subskrypcję lub usługi płatnicze, które nie są kontrolowane przez Synology.

Synology udostępnia tylko zagregowane dane statystyczne, które nie zawierają danych osobowych, deweloperom innych producentów.

Aktywacja pakietów

Zbierane dane

Aby aktywować określone pakiety opublikowane przez firmę Synology, wymagane jest konta Synology. Firma Synology zbiera informacje o urządzeniu i informacje z konta Synology, takie jak model sprzętu, typ użytkownika (firmowy lub prywatny), lokalizacja przechowywania danych i nazwa firmy.

Dotyczy:

Opublikowane przez firmę Synology

Seria Active Backup (Active Backup for Business, Active Backup for Office 365, Active Backup for G Suite).

Jak wykorzystujemy dane

Firma Synology szyfruje zebrane nieprzetworzone dane, a następnie analizuje je w celu uzyskania wyników w formacie czytelnym dla ludzi, które pomogą nam zapewnić lepsze usługi/oprogramowanie w przyszłości. Dane pierwotne nigdy nie są udostępniane stronom trzecim. Aktywacja pakietu nie śledzi numeru seryjnego, adresu MAC ani adresu IP urządzenia.

Sposób przechowywania danych

Firma Synology stosuje standardowe praktyki szyfrowania w celu zapewnienia bezpiecznej ochrony danych nieprzetworzonych. Nawet w przypadku naruszenia zebrane dane nie mogą być używane do identyfikacji użytkownika. Synology ogranicza dostęp do danych zarówno surowych, jak i zagregowanych przez określone role pracowników. Gromadzone dane są usuwane po usunięciu odpowiedniego konta Synology.

Płatność

Zbierane dane

Aby dokonać zakupu, Synology gromadzi informacje, w tym nazwisko, adres płatnika, numer telefonu, adres IP, klient-agent, VAT i metodę płatności, aby przetworzyć transakcję. Synology nie obsługuje metod płatności takich, jak numer karty kredytowej i CVC.

Jak wykorzystujemy dane

Firma Synology korzysta z usług przetwarzania innej firmy, Stripe, Inc, w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi metody płatności oraz obliczania i zgłaszania podatków. Firma Stripe wykorzystuje i przetwarza pełne informacje dotyczące płatności zgodnie z polityką ochrony prywatności firmy Stripe. Wszystkie dane udostępniane firmie Stripe są chronione w sposób opisany w części „Administratorzy danych, Strony umowy, Przesyłanie danych” niniejszego Oświadczenia.

Firma Synology wykorzystuje informacje zebrane w procesie płatności w celu realizacji transakcji, generowania rachunków, raportowania podatków oraz do celów kontroli finansowej i prawnej. Nie udostępniamy ani nie używamy tych informacji do innych celów.

Sposób przechowywania danych

Historia zakupów, nawet w przypadku zwrotu lub anulowania, jest przechowywana przez co najmniej cztery lata zgodnie z wymogami prawnymi nałożone na Synology i spółki zależne. Synology zachowuje tę historię, łącznie z danymi rozliczeniowymi, na czas nieokreślony w następujących sytuacjach; jeśli zamówienie zawiera licencję wieczystą, odnowienie licencji, pozycja fizyczna, rozszerzona pomoc lub jeśli dane są potrzebne do celów finansowych lub prawnych. Dostawcy raportów podatkowych mogą dodatkowo podlegać innym obowiązkom prawnym.

Synology generuje potwierdzenie, które jest dostępne na koncie Synology dla każdej transakcji.

Po usunięciu konta Synology użytkownik będzie miał możliwość odrzucenia wszystkich zakupionych licencji. Synology usuwa historię transakcji po upływie minimalnego okresu składowania w oparciu o nasze zobowiązania prawne.

C2

Zbierane dane

Usługa Synology C2 jest usługą tworzenia kopii zapasowych online przeznaczoną wyłącznie dla urządzeń Synology. Usługa C2 wymaga konta Synology. Zbieramy informacje o płatności od użytkowników w celu wykonania transakcji i świadczenia usług. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją „Płatność”.

Synology C2 przechowuje dane przesyłane z urządzenia Synology. Przed przesłaniem danych można je zaszyfrować.

Jak wykorzystujemy dane

Synology wykorzystuje tylko dane nam dostarczone w celu świadczenia usług. Nie analizujemy ani nie mamy dostępu do przesyłanych danych.

Sposób przechowywania danych

Usługa Synology C2 obsługuje pełne szyfrowanie plików. Twoje pliki nigdy nie będą dostępne dla naszych inżynierów, o ile nie zostanie wysłane specjalne żądanie pomocy technicznej, które tego wymaga. Dane są przechowywane do końca subskrypcji. "Okres karencji" jest określony przez Synology C2 GTC. Jeśli zdecydujesz się usunąć konto Synology, dane i status subskrypcji dla Synology C2 zostaną utracone i usunięte.

Analiza urządzeń

Analiza urządzeń lub udostępnianie informacji o wykorzystaniu jest opcją dobrowolną*, którą można włączyć w systemie operacyjnym Synology DSM lub SRM.

*Po 22 maja 2018 r. Synology nie gromadzi już danych z DSM w wersji 6.1.6 lub wcześniejszej, 6.2 beta i Preview lub jakichkolwiek wersji SRM 1.1.x, nawet jeśli opcja jest włączona.

Zbierane dane

Synology gromadzi informacje o wykorzystaniu z urządzenia Synology, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób możemy ulepszać nasze urządzenia i oprogramowanie. Zbierane dane nie zawierają informacji, które mogą zidentyfikować użytkownika. Urządzenie Synology wysyła do nas na przykład informacje o ustawieniach środowiska internetowego, systemu operacyjnego i pakietów. Ponadto możemy zbierać informacje na temat interakcji z niektórymi funkcjami lub elementami interfejsu użytkownika. Żadna z tych informacji nie zawiera żadnych danych osobowych ani metadanych dotyczących plików. Analiza urządzeń Synology nie śledzi numeru seryjnego urządzenia, adresu MAC lub IP.

Jak wykorzystujemy dane

Synology szyfruje nieprzetworzone dane otrzymane, a następnie analizuje je w celu uzyskania wyników czytelnych dla ludzi. Dane pierwotne nigdy nie są udostępniane stronom trzecim. Zespoły Synology i zespoły zarządzania produktami mogą wykorzystywać zagregowane informacje do analizy tendencji wykorzystania i podejmowania świadomych decyzji dotyczących naszych przyszłych produktów, aplikacji i usług. W bardzo wybranych przypadkach Synology może zdecydować się na udostępnienie bardzo małego podzbioru tych zagregowanych danych statystycznych wybranym partnerom. Informacje, które udostępniamy partnerom, są ściśle zagregowane i anonimowe.

Sposób przechowywania danych

Firma Synology wykorzystuje standardowe metody szyfrowania stosowane w branży, aby bezpiecznie chronić dane pierwotne. Nawet w przypadku naruszenia zebrane dane nie mogą być używane do identyfikacji użytkownika lub urządzenia. Synology zachowuje dane analityczne urządzenia przez okres do trzech lat, w celu wygenerowania użytecznych statystyk. Synology ogranicza dostęp do danych zarówno surowych, jak i zagregowanych przez określone role pracowników.

Synology nie może łatwo zidentyfikować urządzenia, z którego dane są zbierane. Jeśli chcesz usunąć dane z urządzenia wysłanego do Synology, prosimy o wprowadzenie wniosku w urządzeniu Synology w celu wygenerowania klucza identyfikacji urządzenia. Ten klucz będzie używany do wyszukiwania informacji wysyłanych przez urządzenie.

Mapowanie sieci urządzenia

Zbierane dane

Dzięki włączeniu tej usługi można łatwo znaleźć urządzenia Synology w sieci, aby połączyć się z nimi. Synology użyje urządzeń obsługujących tę opcję w celu skanowania sieci lokalnej po przejściu do witryny "find.synology.com" lub "router.synology.com" w celu wyświetlania listy urządzeń w sieci. Po wyłączeniu tej opcji nie można znaleźć urządzeń, które zostały już skonfigurowane, o ile nie pamiętasz ich adresów IP lub skonfigurowałeś już własną domenę i/lub usługę QuickConnect lub Synology DDNS. Synology przechowuje publiczne i prywatne adresy IP i numer seryjny urządzenia.

Jak wykorzystujemy dane

Synology przechowuje tylko informacje ułatwiające identyfikację urządzeń w sieci po przejściu do strony „find.synology.com” i „router.synology.com”. Firma Synology nie wykorzystuje tych informacji do innych celów. Nie udostępniamy tych informacji.

Sposób przechowywania danych

O ile nie istnieje problem techniczny z systemem lub na żądanie pomocy technicznej, pracownicy Synology nie mają dostępu do bazy danych. Dane zebrane tą metodą są automatycznie usuwane po sześciu miesiącach nieaktywności.

Wydarzenia marketingowe i imprezy promocyjne

Zbierane dane

Firma Synology prowadzi wydarzenia, takie jak seminaria internetowe, warsztaty i premiery produktów. Możesz się zarejestrować i dołączyć do jednego z nich w witrynie firmy Synology. Rejestracja może wymagać konta Synology, jak również dodatkowych informacji dotyczących badania w zależności od zdarzenia. Synology gromadzi i przechowuje informacje związane z tym, które są dostępne z poziomu rejestracji i z ankiety.

Niektóre zdarzenia mogą być obsługiwane przez stronę trzecią. Po uzyskaniu zgody gospodarze zdarzeń mogą udostępniać dane uczestników zdarzeń ich sponsorom. W przypadku zdarzeń, w których Synology jest współgospodarzem lub sponsorem, możemy otrzymać informacje od uczestników zdarzeń.

Niektóre zdarzenia mogą mieć opłaty rejestracyjne, metody płatności i dane osobowe przetwarzane przez Synology będą obsługiwane w sekcji Płatność.

Jak wykorzystujemy dane

Synology może kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail lub innych protokołów komunikacyjnych z informacjami dotyczącymi zarejestrowanego zdarzenia i/lub o problemach związanych z usługami.

Sposób przechowywania danych

Informacje są przechowywane w sposób bezpieczny i dostępne tylko dla organizatorów imprezy. Synology zachowuje informacje o uczestnictwie przez co najmniej cztery lata z powodu zobowiązań prawnych nałożonych na Synology i nasze spółki zależne. Rzeczywisty okres składowania może się różnić w zależności od gospodarza, miejsca, lokalizacji i rodzaju zdarzenia.

Jeśli chcesz usunąć informacje po zdarzeniu, możesz usunąć swoje konto Synology. Ponieważ niektóre informacje są wymagane dla określonych zdarzeń, może to ograniczyć naszą zdolność do świadczenia usług lub udziału w programie. Można również wyrejestrować się ze zdarzenia, jeśli nie chcesz już uczestniczyć.

W przypadku zdarzeń obsługiwanych, które nie wymagają konta Synology, prosimy o kontakt z Synology.

Synology może zażądać dodatkowych informacji, aby potwierdzić swoją tożsamość.

QuickConnect i Synology DDNS

Zbierane dane

Oprogramowanie QuickConnect i Synology DDNS to darmowe usługi w zakresie połączeń świadczone przez Synology. Użytkownicy, którzy chcą skorzystać z tych usług, muszą posiadać konto Synology. Synology zbiera pewne informacje z urządzenia Synology, w tym numer seryjny produktu, adres IP i porty routingu, aby zapewnić usługi.

Jak wykorzystujemy dane

Synology wykorzystuje zebrane dane do identyfikacji, uwierzytelniania i udostępniania urządzeń Synology z technologią QuickConnect i/lub Synology DDNS.

Firma Synology może być zobowiązana do udostępniania informacji w zakresie niezbędnym do przestrzegania zasad ICANN lub ccTLD, przepisów i zasad przy rejestrowaniu nazwy domeny.

Sposób przechowywania danych

O ile nie istnieje problem techniczny z systemem lub na żądanie pomocy technicznej, pracownicy Synology nie mają dostępu do bazy danych. Użytkownicy, którzy zarejestrowali się w usłudze, mogą zakończyć usługi w dowolnym momencie. Gromadzone dane są usuwane po usunięciu odpowiedniego konta Synology.

Pomoc techniczna

Zbierane dane

Możesz poprosić pomoc techniczną Synology za pośrednictwem naszej strony internetowej, rozmowy na żywo lub telefonicznie. Wysłanie formularza pomocy technicznej wymaga konta Synology. Synology gromadzi i przechowuje informacje niezbędne do badania, odpowiedzi i rozwiązywania żądania pomocy technicznej.

W przypadku złożenia przez telefon wniosku o pomoc techniczną Synology, nasz agent wsparcia technicznego zapyta o zgodę na nagrywanie rozmowy na początku rozmowy. Twoje dane osobowe, w tym nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i szczegóły dotyczące produktu Synology będą rejestrowane w naszych systemach. Można przeglądać, śledzić i odpowiadać na zgłoszenie pomocy technicznej za pośrednictwem konta Synology. Jeżeli nie masz konta Synology, przedstawiciel techniczny Synology utworzy tymczasowe konto. Należy go włączyć, aby śledzić stan zgłoszenia i otrzymywać dalsze informacje.

W niektórych przypadkach użytkownik może być poproszony o podanie informacji o zdalnym dostępie. W niektórych przypadkach dzięki inżynierom oprogramowania Synology pomoc techniczna Synology może wykorzystywać poświadczenia dostarczone bezpośrednio do urządzenia.

Jeśli wymagana jest wymiana urządzenia lub części zamiennej, należy podać prawidłowy adres wysyłki. W niektórych przypadkach użytkownik może zostać poproszony o podanie płatności za usługi wsparcia, koszty wysyłki lub części zamienne.

Jak wykorzystujemy dane

Po wysłaniu formularza pomocy technicznej w Twoim koncie Synology należy podać podstawowe informacje o produktach, które są potrzebne do zbadania, odpowiedzi na i rozwiązania żądania pomocy technicznej. W trakcie badania Synology może zażądać dodatkowych informacji, które są wymagane do rozwiązania tej sprawy. W zależności od złożoności i stopnia ważności żądania, zgłoszenie wsparcia może zostać przekazane stronom w ramach Synology w celu zbadania, udzielenia odpowiedzi i rozwiązania problemu. Informacja ujawniona stronom uczestniczącym jest ściśle ograniczona. Synology ogranicza dostęp do danych zarówno surowych, jak i zagregowanych przez określone role pracowników.

Synology wykorzystuje tylko informacje uzyskane z pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu. Po usunięciu danych osobowych możemy wykorzystać niektóre szczegóły techniczne do generowania raportów błędów, jeśli problem został wcześniej nieznany w celu wdrożenia rozwiązania dla naszych produktów.

Jeśli wysyłka jest wymagana, adres dostawy i dane kontaktowe mogą być przekazywane do partnerów w zakresie logistyki innych firm.

Sposób przechowywania danych

Synology ogranicza dostęp do danych zarówno surowych, jak i zagregowanych przez określone role pracowników.

Po przesłaniu plików do karty pomocy, Synology zachowa je do 90 dni po rozwiązaniu problemu.

Podczas dostarczania informacji o zdalnym dostępie, Synology pozostanie niezmieniona aż do rozwiązania problemu.

Synology przechowuje rejestry i zapisy dotyczące komunikacji przez co najmniej trzy lata dla kontroli wewnętrznej i celów statystycznych. Jeśli chcesz usunąć dane osobowe z naszych systemów, możesz usunąć swoje konto Synology. Możemy zdecydować się na zachowanie szczegółów technicznych problemów, takich jak kroki, aby je odtworzyć, szczegóły techniczne środowiska i jakie kroki zostały podjęte w celu rozwiązania tego problemu.

Synology będzie prowadzić wszystkie rejestry wysyłkowe do celów kontroli wewnętrznej i kontroli zapasów na czas nieokreślony.

Usługa aplikacji Synology

Zbierane dane

Usługa Synology gromadzi zawartość wiadomości w usłudze MailPlus, Synology Chat i innych obsługiwanych aplikacji i przekazuje je do serwera Synology SNS i usług firmy Apple, Google i Mozilla, aby powiadamiać odbiorców o nowych wiadomościach w przeglądarkach lub aplikacjach mobilnych. Dodatkowo, przeglądarka i informacje o urządzeniu urządzeń klienckich będą zbierane i przesyłane do serwera Synology SNS i serwerów innych firm. W tym celu należy skojarzyć treść wiadomości z odpowiednim urządzeniem. Żadne z tych danych nie zawiera żadnych danych osobowych, a Synology nie śledzi numeru seryjnego urządzenia, adresów MAC ani adresów IP.

Jak wykorzystujemy dane

Cała zawartość wiadomości przesyłana do serwera Synology SNS i stron trzecich jest szyfrowana przez aplikacje Synology, dzięki czemu dane osobowe nie są dostępne dla innych. Przeglądarka i informacje o urządzeniu są używane tylko do parowania.

Sposób przechowywania danych

Wszystkie dane zebrane przez usługę aplikacji Synology zostaną natychmiast usunięte z serwera Synology SNS po ich przekazaniu do usług innych firm, więc dane nie będą przechowywane przez Synology.

Powiadamiania push

Zbierane dane

Synology gromadzi informacje o urządzeniu (takie jak model sprzętu, numer seryjny, unikatowe identyfikatory urządzeń, Identyfikator stacji dysków i identyfikator urządzenia docelowego, token do powiadamiania push i wiadomość e-mail).

Jak wykorzystujemy dane

Synology wykorzystuje zebrane informacje z urządzeń w celu zakończenia procesu powiadamiania push od źródła do celu. Powiadomienia z DSM/SRM/Surveillance Station będą przechowywane przez siedem dni, w celu przywoływania wcześniejszych zgłoszeń.

Sposób przechowywania danych

Rekord używany do identyfikacji pamięci NAS jest przechowywany na stałe. Urządzenia NAS nie można zidentyfikować na podstawie przekazanych informacji. Powiadomienia są odrzucane po wysłaniu, z wyłączeniem siedmiodniowego okresu przechowywania w pamięci NAS.

Aplikacje mobilne

Zbierane dane

Synology gromadzi informacje o systemie operacyjnym z urządzenia przenośnego w celu ułatwienia dostosowywania treści dla poszczególnych urządzeń firmy Synology, jeśli użytkownik korzysta z funkcji udostępniania danych lub analizy urządzeń w urządzeniu Synology. Zbierane przez nas dane nie zawierają informacji, które mogą zidentyfikować użytkownika.

Firma Synology używa Google Analytics for Firebase do gromadzenia danych o użyciu aplikacji mobilnych Synology i generowania raportu dotyczącego statystyki użycia. Na przykład dane dotyczące użycia aplikacji obejmują między innymi typ używanego urządzenia mobilnego oraz sposób korzystania z aplikacji mobilnych. Raport statystyk jest generowany poprzez agregowanie danych o użyciu aplikacji. Raport statystyki nie zawiera informacji, które mogą zidentyfikować użytkownika.

Jeśli Aplikacja ulegnie awarii podczas korzystania z niej, Firebase generuje także raport o awarii, zawierający informacje o systemie, wersje oprogramowania i logi awarii. Raport awarii nie zawiera informacji, które mogą zidentyfikować użytkownika.

Synology gromadzi informacje o urządzeniu z aplikacji mobilnych aplikacji obsługujących powiadomienia push (nazwa aplikacji, wersja aplikacji i powiadomienie push). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Powiadomienia push i/lub Usługi aplikacji Synology.

Jak wykorzystujemy dane

Synology wykorzystuje zagregowane dane statystyczne aplikacji z narzędzia Firebase, systemów iOS lub Android, aby lepiej zrozumieć naszych użytkowników. Możesz zrezygnować w dowolnym momencie, aktualizując swoje preferencje w ustawieniach urządzeń z systemem iOS lub Android.

Firma Synology gromadzi raporty o awarii z narzędzia Firebase wyłącznie w celu poprawy jakości i dalszego rozwijania naszych produktów i usług. Informacje o awarii pomagają nam zbadać problemy i lepiej zrozumieć ich przyczyny. Możesz zrezygnować w dowolnym momencie, wyłączając funkcję analityki w ustawieniach urządzeń z systemem iOS lub Android.

Sposób przechowywania danych

Firma Synology zachowuje raporty statystyczne i raporty o awarii przez maksymalnie 14 miesięcy w celu generowania przydatnych informacji. Firma Synology ogranicza dostęp do raportów statystycznych i raportów o awariach według określonych ról pracowników.

Usługi Alexa

Zbierane dane

Firma Synology gromadzi informacje o adresie i OAuth urządzenia Synology w celu uwierzytelnienia serwera NAS do ukończenia procesu łączenia kont wymaganego przez usługę Amazon Alexa.

Jak wykorzystujemy dane

Synology przechowuje wyłącznie informacje, które upoważniają firmę Amazon do uzyskania dostępu do zawartości pamięci NAS, na przykład poprzez włączenie funkcji Audio Station Skill w celu umożliwienia Amazon Alexa dostępu do muzyki w usłudze Audio Station. Firma Synology nie wykorzystuje tych informacji do innych celów. Nie udostępniamy tych informacji.

Sposób przechowywania danych

Dane zebrane tą metodą są automatycznie usuwane po sześciu miesiącach nieaktywności.

Bezpieczeństwo

Synology wykorzystuje wiele metod ochrony danych w celu zminimalizowania ryzyka niewłaściwego ich wykorzystania. Niektóre z tych zabezpieczeń obejmują wykorzystanie pseudonimów, szyfrowania danych, danych i innych technologii i metod kontroli uprawnień. Gdy nasi pracownicy bezpośrednio obsługują lub uzyskują dostęp do Twoich danych osobowych, dzieje się to w zabezpieczonej sieci i przez szczegółową kontrolę uprawnień w celu ograniczenia dostępu do tych informacji. Dane przechowuje adresy IP obu użytkowników do naszych usług internetowych wyłącznie dla celów bezpieczeństwa.

Synology rejestruje i przechowuje adresy IP obu użytkowników do naszych usług internetowych wyłącznie dla celów bezpieczeństwa. Ten dziennik jest archiwizowany, a następnie usuwany w nieregularnych odstępach czasu, w zależności od bieżących lub istniejących zagrożeń lub badań bezpieczeństwa. Jeżeli Synology ma przeważające dowodów to, że pewne adresy IP, użytkownicy lub urządzenia mogą być celowo szkodliwe lub utrudniające naszą działalność lub jakość usług, może odmówić dalszego świadczenia usług i/lub zgłosić takie zachowania do odpowiednich organów.

Synology usuwa dane, które nie są już potrzebne do świadczenia usług w oparciu o każdą usługę.

Zmiany w Zasadach

Synology może dokonywać zmian w tym dokumencie w razie potrzeby odzwierciedlenia uaktualnień, opinii klientów, jak również nowych produktów lub usług. Przedstawimy krótki przegląd zmian, a jeśli warunki zmienią sposób przetwarzania lub obsługiwania danych lub wpływają na prawa użytkownika, będziemy powiadamiać o tym, czy w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie bezpośrednio dotrzeć do użytkownika. Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszego oświadczenia o prywatności w celu zrozumienia sposobu przetwarzania danych.

Dane dzieci

Produkty i usługi firmy Synology są skierowane do profesjonalistów i nie są przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku poniżej 16 lat. Synology nie zbiera zazwyczaj daty urodzenia, ponieważ nie jest ona używana przez Synology. Jeżeli dzieci poniżej minimalnego wieku w danej jurysdykcji muszą korzystać z produktów i usług Synology, należy podać wyraźną zgodę rodziców. Jeżeli Synology jest powiadamiana lub odkrywa, że dane zebrane pochodzą od dziecka w wieku niższym od minimalnego, w celu usunięcia tych informacji należy jak najszybciej usunąć te informacje.

Nie śledź

Synology nie śledzi użytkowników w celu dostarczania ukierunkowanych reklam i dlatego nie będzie reagować na sygnały braku śledzenia (DNT).

Komunikat dla użytkowników końcowych

Niektóre produkty i usługi Synology mogą być zarządzane i administrowane przez organizacje lub innych użytkowników. Korzystanie z tych zarządzanych produktów i usług przez firmę będzie miało wpływ na warunki i zasady, które są dostarczane i podyktowane przez organizację lub dostawcę usług. W takich przypadkach należy kierować zapytania do administratora urządzenia lub usługi. Firma Synology nie jest odpowiedzialna za zasady ochrony prywatności i bezpieczeństwa, w tym legalność praktyk naszych klientów, ponieważ mogą oni zarządzać lub realizować nasze produkty i usługi w sposób, który nie jest już określany przez politykę lub umowy Synology.

Informacje kontaktowe

Można skontaktować się z nami bezpośrednio za pośrednictwem konta Synology lub przez przesłanie formularza dostępnego na naszej stronie internetowej w związku z pytaniami lub wątpliwościami dotyczącymi prywatności. Jeśli nie można rozwiązać problemu, istnieje możliwość skorzystania ze swoich praw, jak opisano w poprzednim rozdziale „Prawa do danych osobowych”. Firma Synology odpowie na wiadomość w ciągu trzydziestu dni od jej otrzymania.

Można także skontaktować się z firmą Synology pod następującymi adresami.

Dla użytkowników mieszkających w „Wyznaczonych krajach”:

Synology GmbH
Attn: Data Protection
Grafenberger Allee 295
40237 Düsseldorf
Niemcy
Tel.: +49 211 9666 9666

Dla użytkowników mieszkających we wszystkich innych regionach:
Synology Inc.
Attn: Data Protection
9F, No. 1, Yuan Dong Rd.,
Banqiao, New Taipei 220545
Tajwan
Tel.: +886 2 2955 1814